CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Povinná a nepřekročitelná pravidla pro použití platforem CZECH.UP v projektech 

Datum

CZECH.UP samostatně a mimo veškeré vnější financování a závazky vyvinul a spravuje platformy, jako například CZECH.UP JukeBOX. Proto tímto nastavuje nepřekročitelná pravidla jejich používání v partnerské spolupráci. Každý partner, kterých chce tyto platformy používat, je povinen respektovat tato pravidla.

V opačném případě se CZECH.UP jednoznačně vyslovuje tak, že se nebude spolupráce účastnit. 

Platforma JukeBOX (a další platformy CZECH.UP – myšleno SW a další práva s tím spojená) v projektech může být použita POUZE a JEN tak, aby:

Problematika ZCIZENÍ:

 1. CZECH.UP je otevřený spolek osob a organizací, které chtějí spolupracovat a společně nabízet moderní a afektivní služby a expertizu. Proto, aby mohl takto fungovat, nastavuje tato pravidla.
  • Názvy, například CZECH.UP JukeBOX používáme z důvodu, abychom nevyužívali cizí chráněné značky. Nicméně v textu této žádosti budeme používat zejména krátké názvy, jako JukeBOX, ale myšleno bude stejné označení. CZECH.UP je otevřený spolek, který vznikl z důvodu spolupráce nad platformami a obsahem a jeho sdílení.
  • Tím, že jsou zde tyto platformy po dobu trvání projektu použity, může se realizační tým soustředit na vznik obsahu (konkrétního kurzu pro trénink) a jeho uplatnění v cílové skupině. Tím recyklujeme již vzniklé moderní prostředky opakovaně a používáme je pro sdílení. Jejich opakovaným používáním pomáháme jak frekventantům, metodikům i tvůrcům, protože je prostředí pro ně známé a mohou se soustředit na obsah.

 2. Za žádné okolnosti nemohlo dojít chybou, nebo záměrem ke zcizení tohoto vlastnictví. V žádném projektu, kde bude použita platforma JukeBOX, či CZECH.UP LP na ní provozované, NESMÍ být výstupem projektu SW a ani nesmí se CZECH.UP zavázat k:
  • Poskytování platformy zdarma v souvislosti s výstupy projektu a po jeho ukončení. Poskytnutí platformy v době trvání projektu je možné, pokud neumožňuje, aby jej mohl využívat jiný subjekt v souvislosti se svými příjmy bez dohody s CZECH.UP.
  • Platformy CZECH.UP mohou používat členové CZECH.UP, podle interní dohody. Cílem dohody je zajistit návratnost investic do platforem a pokrýt náklady chodu CZECH.UP a údržby platformy a LP.
  • Je naprosto vyloučené, aby kdokoli parazitoval na práci CZECH.UP tím, že bude používat tuto, či jinou platformu bez svolení CZECH.UP a s definovaným obchodním modelem.
  • CZECH.UP bude na své náklady dělat taková opatření, aby zabránilo takovému kořistění na práci členů spolku.
 3. V každé žádosti musí být jednoznačně uveden text platný pro všechny části žádosti a výstupů:
  !!! Veškeré SW kódy použité v projektu jsou ve výlučném vlastnictví a správě otevřeného spolku pro spolupráci na inovacích CZECH.UP a jejich vznik nijak nesouvisí s projektem, nejsou výstupem projektu a nejsou z projektu financovány. Jejich užití po dobu trvání projektu a pro rozsah financování projektem CZECH.UP schválil. Pro použití po ukončení projektu musí být jasně definována úhrada provozu SW a jeho aktualizace. Projektem nevzniká jakákoliv povinnost, která by byla v rozporu s tímto textem!!!

Problematika ZNAČEK a ZNÁMEK

CZECH.UP označuje svoje produkty názvem (značkou), aby identifikoval v textu a hovoru, o který produkt se vede diskuse.

Protože jsou však mnohé známky registrovány, používáme na základě dlouhé diskuse z roku 2021, které se účastnili Josef Handl, Vít Skála, Antonín Vacek, Vladimír Němec a Pavel Nácovský označení, které zahrnuje vlastníka – CZECH.UP a jméno produktu – například JukeBOX. Celý název tedy zní CZECH.UP JukeBOX.

V souvislosti s projekty a kvalitou hodnotitelů vyvstává připomínka EPMA, že hodnotitel si nezjistí, že CZECH.UP je spolek pro inovace, ne komerční firma a že produkty připravujeme ve smyslu organizační recyklace. Druhá připomínka je faktická, že zkrácený název je v textu pro čtenáře uchopitelnější.

Proto ustanovujeme, že v textu (například dotační žádosti, či v návodech), může být uváděná zkrácená verze názvu (například JukeBOX), ale jen a pouze za předpokladu, že v textu bude uvedeno:

U názvů, budou použity v textu zkrácené verze (bez CZECH.UP). Proto bude uvedena VŽDY i poznámka – viz dále. Souvisí to s ochrannými známkami a také proto, aby na všech dalších materiálech, včetně webu, mohla být použita vhodná a současně bezpečná forma názvu a značky. Současně musí být z textu jednoznačné, že žádný kód není součástí projektu na nemáme povinnost jej poskytovat trvale zdarma:

Důležité sdělení platné pro celý dokument: *Pokud používáme názvy, jako CZECH.UP JukeBOX – JukeBOX, CZECH.UP SCALE.UP – SCALE.UP a podobně, pak máme na mysli plnou verzi názvu. Našim cílem není použitím zkráceného názvu parazitovat například na cizí registrované značce, nebo jinak poškozovat cizí práva.

Problematika projektové a produktové komunikace

Problematika projektové a produktové komunikace

Výstupy spojené s platformami CZECH.UP se mohou – a musí jednotně prezentovat v připravených komunikačních nástrojích a v souladu s prací Mediální skupiny CZECH:UP.

Webové stránky projektu jsou vedeny v projektové sekci portálu czech-up.cz. Projektový web je veden ve všech jazycích partnerů. Používání již existujícího prostředí umožňuje soustředit se na obsah a nemuset vyvíjet nová prostředí. Současně umožňuje, aby se jednotlivá LP navzájem propagovala.

Po ukončení projektu výstup pokračuje v produktové nabídce. To je samostatná část, která umožňuje používat za dohodnutých podmínek nástroje a služby CZECH.UP a jeho partnerů. Zde budou tedy přehledně umístěny všechny dostupné LP pro JukeBOX a další související služby. Jako například služby mentora a podobně. Kolem každé nabídky bude podporována odborná komunita a komunita uživatelů a zájemců o spolupráci na rozvoji konkrétních LP CZECH.UP JukeBOX.

Problematika projektové a produktové spolupráce nad platformami CZECH.UP

Spolek CZECH.UP vytváří chráněné prostředí pro partnery, kteří spolupracují podle pravidel a ve prospěch platforem a týmu partnerů. Brání se naopak snaze o vykradení, parazitování a oportunistickému přístupu ke spolupráci a to takto:

Pokud dojde k porušení pravidel spolupráce, cílem opatření je transparentní přístup, který chrání spolupráci partnerů podle pravidel. Vlastnictví platformy (například CZECH.UP JukeBOX), které je nezcizitelné a o jeho užití vždy primárně rozhoduje vlastník (Panatec s.r.o.) a v druhé řadě CZECH.UP, a to i v rámci příslušného manažerského týmu, umožňuje dočasně, či trvale vyloučit partnera, který odmítá respektovat pravidla a nastavit podmínky pro obnovení práva. Toto vyloučení, či další opatření, se VŽDY vztahují i na projektové a další partnery škůdce a jeho klienty, či zákazníky. Tyto identity jsou totiž řízeny stejnými pravidly, které škůdce používá.

Typická porušení pravidel a jejich řešení:

Popis Příklad Sankce Řešení
1.
Škody vzniklé zamezení rozvoje a uplatnění platformy CZECH.UP, či jejího obsahu
Zamezení podání dohodnuté žádosti
 • Zneplatnění na dobu, po kterou měl být projekt realizován
 • Náhrada škody ve výši rozpočtu všem dotčeným partnerům
 • Zveřejnění chování škůdce, a to i jako informace pro jeho potenciální partnery a klienty
 • Předložení žádosti o zpřístupnění kurzu, která bude obsahovat pravdivé zdůvodnění
 • Doklad o zaplacení škody
 • V případě, že nebude žádosti vyhověno, prostředky se nevrací
 • Škůdci, jeho partnerům a klientům bude trvale aktivován rizikový příplatek 5,000 Kč na hodinu a osobu práce, či užívání nástrojů a koeficient K10
2.
Škody vzniklé pokusem o zcizení jakékoli části platformy
Škůdce rozpracuje projekt s partnerem, ale následně buď v době před podáním žádosti, po jejím podání, v době realizace s partnerem ukončí spolupráci
 • Trvalé zneplatnění práva používat nástroje CZECH.UP pro škůdce, jeho partnery a klienty
 • Zveřejnění chování škůdce, a to i jako informace pro jeho potenciální partnery a klienty
 • Předložení žádosti o zpřístupnění kurzu, která bude obsahovat pravdivé zdůvodnění
 • Doklad o zaplacení škody
 • V případě, že nebude žádosti vyhověno, prostředky se nevrací
 • Ve veřejné dokumentaci platforem CZECH.UP bude příklad uveden i s plnými jmény a názvy organizací jako nekalé jednání s informací o trvalém zneplatnění práva
 • Škůdci, jeho partnerům a klientům bude trvale aktivován rizikový příplatek 150.000 Kč na hodinu a osobu práce, či užívání nástrojů a koeficient K100
3.

Škody vzniklé nesprávným používáním vizuálu platforem CZECH.UP

Škůdce uvede platformu, či kurz v takové podobě, či kontextu, který jasně nevychází z vizuálu, například uvede název CyberBOX EPMA, místo CZECH.UP CyberBOX

 • Škůdci bude zneplatněn přístup na platformy CZECH.UP po dobu 6-měsíců od nápravy stavu schváleného Panatec
 • Škůdce uvede na všech svých informačních kanálech upřímnou omluvu schválenou Panatec
 • Škůdce zaplatí veškeré škody, které vzniknou k dosažení pravidel
 • Předložení žádosti o zpřístupnění kurzu, která bude obsahovat pravdivé zdůvodnění
 • Doklad o zaplacení škody
 • V případě, že nebude žádosti vyhověno, prostředky se nevrací
 • Škůdci, jeho partnerům a klientům bude trvale aktivován rizikový příplatek 1.000 Kč na hodinu a osobu práce, či užívání nástrojů a koeficient K10
4.
Škůdce neoprávněně prezentuje nástroje, či obsah CZECH.UP
Prezentace, či texty může zpracovat pouze autor, hlavní architekt, nebo metodik certifikovaný Panatec. To škůdce nerespektuje a na sociálních sítích, nebo seminářích prezentuje neautorizovaně platformy CZECH.UP, nebo jejich obsah
 • Škůdci bude zneplatněn přístup na platformy CZECH.UP po dobu 12-měsíců od nápravy stavu schváleného Panatec
 • Škůdce uvede na všech svých informačních kanálech upřímnou omluvu schválenou Panatec
 • Škůdce zaplatí veškeré škody, které vzniknou k dosažení pravidel
 • Předložení žádosti o zpřístupnění kurzu, která bude obsahovat pravdivé zdůvodnění
 • Doklad o zaplacení škody
 • V případě, že nebude žádosti vyhověno, prostředky se nevrací
 • Škůdci, jeho partnerům a klientům bude trvale aktivován rizikový příplatek 1.000 Kč na hodinu a osobu práce, či užívání nástrojů a koeficient K10
5.
Škůdce neoprávněně certifikuje osoby, či produkty vztažené na nástroje, či obsah CZECH.UP
Certifikovat může pouze certifikační autorita Panatec. To škůdce nerespektuje a certifikuje neautorizovaně osoby, či projekty CZECH.UP, nebo jejich obsah
 • Škůdci bude zneplatněn přístup na platformy CZECH.UP po dobu 10 let nápravy stavu schváleného Panatec
 • Škůdce uvede na všech svých informačních kanálech upřímnou omluvu schválenou Panatec
 • Škůdce zaplatí veškeré škody, které vzniknou k dosažení pravidel
 • Předložení žádosti o zpřístupnění kurzu, která bude obsahovat pravdivé zdůvodnění
 • Doklad o zaplacení škody
 • V případě, že nebude žádosti vyhověno, prostředky se nevrací
 • Škůdci, jeho partnerům a klientům bude trvale aktivován rizikový příplatek 100.000 Kč na hodinu a osobu práce, či užívání nástrojů a koeficient K50
6.
Škůdce použije v rámci aktivit spojených s aktivitami, či platformami CZECH.UP (včetně partnerů) osoby, kterým CZECH.UP, Panatec, či spolupracující partner (vyjma škůdců) ukončil spolupráci
CZECH.UP předčasně ukončí smlouvu se zaměstnancem a škůdce jej použije na seminář, konferenci, či projekty, kde jsou užity výstupy CZECH.UP
 • Škůdci bude zneplatněn přístup na platformy CZECH.UP po dobu 24 měsíců nápravy stavu schváleného Panatec
 • Škůdce uvede na všech svých informačních kanálech upřímnou omluvu schválenou Panatec
 • Škůdce zaplatí veškeré škody, které vzniknou k dosažení pravidel
 • Předložení žádosti o zpřístupnění kurzu, která bude obsahovat pravdivé zdůvodnění
 • Doklad o zaplacení škody
 • V případě, že nebude žádosti vyhověno, prostředky se nevrací
 • Škůdci, jeho partnerům a klientům bude trvale aktivován rizikový příplatek 20.000 Kč na hodinu a osobu práce, či užívání nástrojů a koeficient K20
7.
Porušení pravidel projektu
Například zvolený koordinátor nevyplatil prostředky partnerů v době nad 5 pracovních dní
 • Škůdci bude zneplatněn přístup na platformy CZECH.UP po dobu 24 měsíců nápravy stavu schváleného Panatec
 • Škůdce uvede na všech svých informačních kanálech upřímnou omluvu schválenou Panatec
 • Škůdce zaplatí veškeré škody, které vzniknou k dosažení pravidel
 • Předložení žádosti o zpřístupnění kurzu, která bude obsahovat pravdivé zdůvodnění
 • Doklad o zaplacení škody
 • V případě, že nebude žádosti vyhověno, prostředky se nevrací
 • Škůdci, jeho partnerům a klientům bude trvale aktivován rizikový příplatek 20.000 Kč na hodinu a osobu práce, či užívání nástrojů a koeficient K20

Další
články