CZECH.UP CyberBOX je úvodní gamifikovaný znalostní kurz pro oblast kybernetické bezpečnosti podpořený z programu ERASMUS+.

Prezentace CZECH.UP JukeBOX, CyberBOX a GameBOX na mezinárodní konferenci NEK na Slovensku v Košicích

Datum

NARA-SK se ve spolupráci s CZECH.UP a několik slovenskými klastry (Národný energetický klaster Slovenska, REPRIK, …) účastnili na organizaci a realizaci mezinárodní konference v Košicích.

Prezentaci uvedené platformy CZECH.UP JukeBOX byla povolena vlastníkem platformy Panatec s.r.o. a to s tím, že jí provedou certifikovaní metodici a autor platformy i kurzů, které lze v této platformě vytvořit a spouštět. Těmito prezentovanými kurzy jsou LP, které vznikly v rámci Erasmus+ a jsou spolufinancované EU: GameBOX a CyberBOX.

Prezentaci vedla certifikovaná hlavní metodička CZECH.UP JukeBOX (včetně LP GameBOX a CyberBOX) Denisa Uhlířová (číslo certifikátu 230517) s podporou autora platformy a zmiňovaných LP Pavla Nácovského a vedoucího slovenské verze projektu Jána Plesníka.

Vedení a účastníci mezinárodní konference podpořilo platformu JukeBOX, její nastavení a konkrétně LP (včetně vyjmenovaných) a to i formálně. Udělilo certifikát č.202305001 hlavní metodičce Denise Uhlířové, kde akceptují její certifikát metodika vystaveného Panatec a současně na základě prezentací a celkové komunikace platformy i kurzů certifikuje Denisu Uhlířovou pro oblast působnosti Digitální platformy pro modelování a sdílení kolaborativních služeb a pozici hlavního metodika platformy pro gamifikované vzdělávání CZECH.UP JukeBOX.

Výstupem této akce je konkrétní nabídka spolupráce pro partnery CZECH.UP a NARA-SK na projektech kolaborace a vzdělávání od oborových a regionálních klastrů, škol a univerzit a úřadů, orgánů a agentur veřejné správy a samospráv.

Tuto mezinárodní akci považujeme za velice úspěšnou, a to i proto, že jsme se jazykově přizpůsobili a vedli jsme jí v češtině a slovenštině. Současně jsme uvedli mnoho příkladů použití jednotlivých platforem a způsob práce s nimi. Veškerou dokumentace a popisy platforem a jejich uplatnění jsme zveřejnili společně CZECH.UP a NARA-SK v oficiálním sborníku konference ISBN 978-80-973571-6-1 s příspěvky:

Foto z akce:

Další
články